صبا ماشین
سندویک :: قیچی های تخریب هیدرولیک


مشخصات فنی انواع قیچی های تخریب سری RD
  BC 3032 (RD 32) BC 2525 (RD 25) BC 2019 (RD 19) BC 1515 (RD 15) BC 807 (RD 7)
  3300 2650-2790 2240-2350 1600 650
  28-35 22-35 16-25 10-18 6-10
  912-1025 829-852 202-859 542-566 494
  3420 3300 2800 2060 840
  952-1500 1420-1600 980-1350 900 440
  motor motor motor motor motor
مشخصات فنی انواع قیچی های تخریب سری RC
  BC 2019 (RD 19) BC 706 (RC 6) BC 2022 (RC 22 N)
  2300 355 205
  20-40 4-9 2.5-6
  720 400 312
  1600 750 460
  700 248 180
  motor motor brake
مشخصات فنی انواع قیچی های تخریب سری RB
  BP 3042 (RB 42 N) BP 2430 (RB 30 N)
  3340 1950
  24-42 18-28
  1160 870
  2330 1350
  1220 770
  N/A N/A

• انواع قیچی تخریب هیدرولیک رمر برای نصب بر روی بیل مکانیکی. این قیچی ها بتون را تخریب و آرماتور ها را می برند.
• انواع فک بازیافت بتون و آرماتور برای نصب بر روی بیل مکانیکی

- قیچی های تخریب هیدرولیک