صبا ماشین
وبستر :: رود هدر

مشخصات فنی
|

مشخصات فنی رودهدر های وبستر
  TD-30 TD-40 TD-100 TD-140
Maximum Input Power 22 kW 29.5 hp 29 kW 54.9 hp 70 kW 93.8 hp 110 kW 147.4 hp
Maximum Flow 65 lpm 14.5 UK gpm 112.5 lpm 24.8 UK gpm 320 lpm 70.4 UK gpm 460 lpm 101.2 UK gpm
Recommended Flow 40 lpm 8.8 UK gpm 60 lpm 13.2 UK gpm 220 lpm 48.4 UK gpm 320 lpm 70.4 UK gpm
Maximum Pressure 400 bar 5801 psi 400 bar 5801 psi 400 bar 5801 psi 450 bar 6526 psi
Output Shaft Torque

1,875 Nm@ 300 bar 1,383 lbf ft @4,351psi

3,570 Nm @ 300 bar 2,633 lbf ft 14272 Nm @ 320 bar 10527 llf ft 21,376 Nm @ 320 bar 15767 llf ft
Pick Force 9.9 kN @ 300 bar 2,229 lbf@ 4,351psi 17 kN @ 300 bar 3,822 lbf 44.2 kN @ 320 bar 9937 lbf 63.2 kN @ 320 bar 14,197 lbf
Output Shaft Speed 100.0 rpm @ 40 lpm 100.0 rpm @ 8.8 UK gpm 80 rpm @60 lpm 80.0 rpm @ 13.2 UK gpm 78.0 rpm @220 lpm 78.0 rpm @ 48.4 UK gpm 76.0 rpm @320 lpm 76.0 rpm @ 70.4 UK gpm
Pick Speed 1.98 m/s @ 40lpm 460.5 ft/min @ 8.8 UK gpm 1.8 m/s @ 60 lpm 418.5 ft/min @ 26.4 UK gpm 2.2 m/s @ 220 lpm 511 ft/min @ 48.4 UK gpm 2.7 m/s @ 320 lpm 536 ft/min @ 70.4 UK gpm
Unit Weight 215 kg 474 lb 381 kg 840 lb 1056 kg 2308 lb 1400 kg 3,059 lb
Excavator Weight 2.5 - 6 tonne 8 - 16 tonne 15 - 25 tonne 25 - 38 tonne
No. Of Picks 56 56 64 60
- رودهدر هیدرولیک