صبا ماشین
تایتان :: انواع لوله گذار

مشخصات فنی

مشخصات فنی انواع لوله گدار تایتان
PL 90 PL 70 PL 40 PL 25 PL 20 PL 15  
90 70 40 25 20 15 (t) حداکثر ظرفیت بالابری
1076 (882 x 1/22) 836 (686 x 1/22) 478 (392 x 1/22) 299 (245 x 1/22) 239 (196 x 1/22) 179 (147 x 1/22) حداکثر گشتاور در کمترین طول بوم
891/8 (127/4 x 7) 784 (156/8 x 5) 353 (78/4 x 4/5) 220 (49 x 4/5) 186 (41/2 x 4/5) 159 (35/3 x 4/5) حداکثر گشتاور در بلندترین طول بوم
8/6 7/35 7 6/5 6/5 5/5 5/5 (m) طول بوم
7/1 5/75 5/2 4/7 4/7 3/96 3/96 (m) حداکثر ارتفاع قلاب
6 (تا 8 بار) 6 (تا 8 بار) 6 (تا 8 بار) 10 (تا 6 بار) 10 (تا 6 بار) 10 (تا 6 بار) (m/m) سرعت بالابری
60 60 30 30 30 30 زمان رسیدن از کوتاهترین طول بوم به
Cummins NT855-C360 Cummins NTA855-C360 Cummins NT855-C280 Cummins NT855-C280 Cummins NT855-C280 Shanghai Diesel Engine 6135k-2a مدل موتور
345/2000 320/2000 220/1800 164/1850 163/1850 118/1500 (rpm/hp) قدرت موتور
3620 3620 3150 2650 2650 2465 (mm) طول زنجیر روی زمین
860 760 760 660 (610) 610 610 500 (mm) عرض کفشک
گیربکس چرخ دنده ای گیربکس چرخ دنده گیربکس چرخ دنده گیربکس چرخ دنده گیربکس چرخ دنده گیربکس چرخ دنده مدل مشخصات وینچ
120000 100000 55000 45000 36460 25000 نیروی کششی
22 22 18 18 16 14 (mm) قطر کابل
گیربکس چرخ دنده ای گیربکس چرخ دنده گیربکس چرخ دنده گیربکس چرخ دنده گیربکس چرخ دنده گیربکس چرخ دنده مدل مشخصات وینچ
100000 80000 100000 55000 35000 35000 22000 نیروی کششی
22 20 18 18 16 14 14 (mm) قطر کابل
5/4 x 4/95 x 9/21 5/3 x 4/88 x 7/85 4/6 x 4/5 x 7/3 4/2 x 4/33 x 7/3 4/2 x 4/33 x 6/3 4/21 x 4 x 6/25 (m) با بوم ابعاد دستگاه ارتفاع xعرض xطول
            بدون بوم
1/01 1/03 0/91 0/87 0/85 0/78 0/73 0/75 بدون بوم (m)فشار بر روی زمین
57/3 58 51 55 34 25/7 23/7 18/7 (t) وزن کاری
- لوله گذار