صبا ماشین
بل :: دامپ تراک های کمر شکن

|
مشخصات ابعادی


مشخصات ابعادی انواع دامپ تراکهای کمر شکن BELL
H Degree G mm F mm E mm D mm C mm B mm A mm
27 2558   3392 440 8997 5541 4823
B180/B20D
30 2880 2758 3425 576 9501 6126 5390
B25D
30 2960 2990 3425 576 9577 6207 5500
B30D
29 3215 3264 3769 531 10267 7164 6139
B35D
31 3357 3264 3825 706 10527 7226 6403
B40D
27 3900 3811 4089 632 10749 7356 6373
B50D
- دامپ تراک های کمر شکن