صبا ماشین
in سندویک :: چکش های تخریب هیدرولیک :: سریin 8 in 11 in 15 in 22

مشخصات فنی سری in
in22 in 15 in 11 in 18 in Series
220 155 120 85 حداکثر وزن (کیلوگرم)
400- 1900 400- 1900 400- 1900 400- 1900 تعداد ضربه در دقیقه
20- 70 16- 50 14- 40 12- 30 دبی روغن (لیتر در دقیقه)
110- 150 100- 140 100- 140 100- 140 حداقل فشار هیدرولیک (بار)
2.5- 5.5 1.6- 3.6 1.2- 2.6 0.8- 1.8 وزن وسیله حمل کننده (تن)
- چکش های تخریب هیدرولیکی