صبا ماشین
m سندویک :: چکش های تخریب هیدرولیک :: سریm 14 m 18

مشخصات فنی سری m
m 18 m 14 m Series
4000 3200 انرژی تخریب در هر ضربه (ژول)
450- 800 450- 1000 تعداد ضربه در دقیقه
160- 220 130- 180 دبی روغن (لیتر در دقیقه)
210 210 حداقل فشار هیدرولیک (بار)
32 26 وزن وسیله حمل کننده (تن)
- چکش های تخریب هیدرولیکی