صبا ماشین
سندویک :: چکش های تخریب هیدرولیک :: سری سبک


سری چکش های سبک رمر RAMMER تا کلاس یک تن


Piccolo S21 S22 S 23 N S 25 N S 27 S 29

مدل های CITY مجهز به صدا خفه کن برای کار در شهر

Piccolo
CITY
S21
CITY
S22
CITY
S 23 N
CITY
S 25 N
CITY
S 27
CITY
S 29
CITY

مشخصات فنی سری S
S29 S27 S25N S23N S22 S21 Piccolo S Series
1450 1000 730 450 280 175 130 انرژی تخریب در هر ضربه (ژول)
500- 1000 500- 1300 600- 1800 400- 2000 450- 1800 750-2200 900- 1600 تعداد ضربه در دقیقه
60- 120 60- 150 50- 150 25- 100 20- 70 20- 50 15- 25 دبی روغن (لیتر در دقیقه)
175- 200 130- 180 140- 185 150- 195 130- 160 145- 175 130- 160 حداقل فشار هیدرولیک (بار)
9- 15 7- 12 5- 8.5 3- 6.5 2.5- 4.5 1.3- 3.2 0.8- 1.8 وزن وسیله حمل کننده (تن)
- چکش های تخریب هیدرولیکی